ลงทะเบียนหลักสูตร

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


ธรรมเทศนา โครงการครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้กายใจ (9 -11 ต.ค. 58)

ธรรมเทศนา โครงการครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้กายใจ (11-13 ต.ค. 56)

โครงการปฏิบัติธรรม ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
วันที่จัดกิจกรรม

1. จำนวนผู้เข้าอบรม
   รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน

2. การเข้าร่วมกิจกรรม
2.1  ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม
สมัครทางเว็บไซต์http://mdc.egat.co.th/Dhamma_info.aspx

2.2  การยกเลิกการเข้าอบรม
   หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าอบรมหลังจากทำการสมัครไปแล้ว ขอให้แจ้งยกเลิกที่ klairung.s@egat.co.th
   หรือ โทรฯ แจ้งคุณใกล้รุ่ง โสฬศ ที่เบอร์โทร 02-436-3431 , 062-554-6295


2.3  การประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าอบรม
   จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรมโดยการแจ้งกลับไปทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ในข้อมูลการรับสมัคร

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
     คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาจิต ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. email:mdc@egat.co.th
     คุณใกล้รุ่ง โสฬศ email:klairung.s@egat.co.th เบอร์โทร 02-436-3431 , 062-554-6295

3.กำหนดการปฏิบัติธรรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
06.00 น.รถบัสออกจาก กฟผ. (ป้อมยาม 1)
11.00 น.เดินทางถึงวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมราม
11.00-12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน และเข้าที่พัก
13.00-16.00 น.เกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
16.00-18.00 น.เดินธุดงค์ (เตรียมรองเท้าผ้าใบ และไฟฉาย)
18.00-19.00 น.สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อให้เข้าไปนั่งสมาธิภาวนา
19.00-22.00น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา
22.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562
03.00-04.00 น.สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อให้เข้าไปนั่งสมาธิภาวนา
04.00-05.00 น.สวดมนต์ทำวัตรเข้า
05.00-06.00 น.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ทำความสะอาด ปัดกวาดศาลา กวาดถนน ทำความสะอาดห้องน้ำ
ทำความสะอาดโรงครัว
06.00-07.00 น.ใส่บาตร
07.00-07.30 น.ทานข้าวต้ม
07.30-08.30 น.ช่วยงานโรงครัว
08.30-11.00 น.เข้าทำพิธีในศาลา
รับฟังพระธรรมเทศนา
รับประทานอาหารมังสวิรัติ
11.00-12.00 น.ช่วยงานทำความสะอาดโรงครัว
12.00-12.30 น.ทำกิจส่วนตัว
13.00-16.00 น.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/เข้าศาลาเพื่อฟังการอบรม
16.00-17.00 น.ดื่มน้ำปานะ
17.00-18.00 น.ทำกิจส่วนตัว
18.00-19.00 น.สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อให้เข้าไปนั่งสมาธิภาวนา
19.00-22.00 น.สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา
22.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
03.00-04.00 น.สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อให้เข้าไปนั่งสมาธิภาวนา
04.00-05.00 น.สวดมนต์ทำวัตรเข้า
05.00-06.00 น.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ทำความสะอาด ปัดกวาดศาลา กวาดถนน ทำความสะอาดห้องน้ำ
ทำความสะอาดโรงครัว*
06.00-07.00 น.ใส่บาตร
07.00-07.30 น.ทานข้าวต้ม
07.30-08.30 น.ช่วยงานโรงครัว
08.30-11.00 น.เข้าทำพิธีในศาลา
รับฟังพระธรรมเทศนา
รับประทานอาหารมังสวิรัติ
11.00รวมตัวที่ศาลาเพื่อซ้อมรับใบประกาศนียบัตร
11.30-12.45 น.-  กราบนมัสการหลวงพ่อกัญหา
-   ถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครรราชสีมา
-  รับใบประกาศนียบัตร (เสื้อผ้าสีสุภาพ)
13.00 น.ทำความสะอาดกุฏิที่พัก-ห้องน้ำ
14.00 น.เดินทางกลับ

4. ระเบียบและกติกาในการอบรม
-ผู้เข้าอบรมโปรดอ่านและปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของทางวัดอย่างเคร่งครัด
- สมาทานศีล 8
- รับประทานอาหารมังสวิรัติ
  การแต่งกาย
  การแต่งกายให้สุภาพมิดชิด(ไม่รัดรูป ไม่ใส่สั้นกว่าน่อง ชายใส่กางเกงขายาว
หญิงใส่ผ้าถุงยาวหรือกางเกงขายาว) เสื้อสีขาว
เตรียมของใช้ส่วนตัว ไฟฉาย , อุปกรณ์กันหนาว (อากาศหนาว) , อุปกรณ์อาบน้ำ ,ยาประจำตัว

 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
: ทุกท่านสามารถเตรียมอาหาร(มังสวิรัติ) เพื่อใส่บาตรได้
: บริเวณทำความสะอาด
   -  อุบาสก ทำความสะอาดบริเวณศาลา/สุขาชาย
   -  อุบาสิกา ทำความสะอาดบริเวณโรงครัว/สุขาหญิง
* หลังจากทำความสะอาดส่วนรวมแล้ว ขอให้ทุกท่านร่วมกัน
ทำความสะอาดที่พัก ห้องสุขาและบริเวณที่พักของทุกท่าน