ลงทะเบียนหลักสูตร

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


ธรรมเทศนา โครงการครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้กายใจ (9 -11 ต.ค. 58)

ธรรมเทศนา โครงการครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้กายใจ (11-13 ต.ค. 56)

โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม หลักสูตร “การเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน” รุ่นที่2/2563

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563


    กิจกรรมพัฒนาจิต ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.รับสมัครพนักงานและผู้สนใจไปปฏิบัติธรรมหลักสูตร
"การเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน" ตามแนวทางของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ.

   เปิดรับสมัคร วันที่ 15 – 24 กันยายน 2563
         


1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในเบื้องต้นแล้ว ได้มีโอกาสพัฒนาการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
   
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    จำนวน 30 คน

3. คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม
    ก. ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงพ่อปราโมทย์ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ข. เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร
    ค. มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอน
    ง. ถือศีล 5 เป็นประจำ
    จ. เป็นพนักงาน กฟผ. / อดีตพนักงาน กฟผ. / หรือเป็นผู้สนใจที่ไม่ได้เข้าคอร์สเจริญสติกับหลวงพ่อปราโมทย์ ไม่ว่าจัดโดยกลุ่มใดในปี 2563
    ฉ. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
    ช. มีอายุระหว่าง 18-70 ปี

4. การเข้าร่วมกิจกรรม
4.1  กรอกใบสมัครที่ https://forms.gle/HLCfMMstZirvN3Wb6
4.2  หากต้องการยกเลิกการสมัคร โปรดแจ้งที่คุณ สืบศักดิ์ อยู่เจริญธรรม ที่เบอร์โทร. 02 436 1347 หรือ serbsak.y@egat.co.th
4.3   ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าอบรม ทาง e-mail ที่แจ้งไว้ในข้อมูลการรับสมัคร

5. ค่าใช้จ่าย
5.1  สมทบค่าอาหารท่านละ 1,500 บาท หรือ 1,000 บาท สำหรับผู้ไม่รับประทานอาหารเย็น
5.2  หากต้องการพักเดี่ยว ในกรณีที่ห้องพักเพียงพอ โปรดสบทบค่าที่พักท่านละ750 บาท


กรณีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
     คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาจิต ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. email:mdc@egat.co.th
     คุณสืบศักดิ์ อยู่เจริญธรม email:serbsak.y@egat.co.th เบอร์โทร 02-436-1347
     คุณใกล้รุ่ง โสฬศ email:klairung.s@egat.co.th เบอร์โทร 02-436-3431 , 062-554-6295
กำหนดการในระหว่างการเข้าอบรม
(กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงหากวัดไม่มีการแสดงธรรม)

วันแรก - วันพฤหัสบดี
08.30 – 10.30 น.เดินทางไปศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง
10.30 - 11.00 น.จัดของเข้าที่พัก
11.00 – 11.15 น.แนะนำข้อปฏิบัติธรรมร่วมกัน
11.15 – 11.45 น.ฟังธรรม ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช จากวิดีโอ
11.45 – 12.45 น.รับประทานอาหาร
12.45 - 14.00 น.เจริญสติ ปฏิบัติในรูปแบบ
14.00 – 15.30 น.ฟังธรรมจาก คุณกิตติยา ผลเกิด
15.30 – 16.00 น. พักดื่มน้ำชา – กาแฟ
16.00 - 18.00 น.กิจกรรมฝึกสติ
18.00 – 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 19.30 น. ทำวัตรเย็น
19.30 น.แยกปฏิบัติ ปฏิบัติในรูปแบบ และพักผ่อน
 
วันที่สองและสาม - (วันศุกร์ และ วันเสาร์)
06.00 - 07.00 น.ทำวัตรเช้า
07.00 - 08.00 น.ธรรมยาตรา
08.00 - 09.00 น.รับประทานอาหาร
09.00 - 10.00 น.ฟังธรรมจาก ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชโช(วันศุกร์จากวีดีโอ /วันเสาร์ไลฟ์สด)
10.00 - 10.30 น.พักดื่มน้ำชา – กาแฟ
10.30 – 11.00 น.เจริญสติ ปฏิบัติในรูปแบบ
11.00 – 12.00 น.กิจกรรมฝึกสติ โยคะ
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหาร
13.00 - 14.00 น.เจริญสติ ปฏิบัติในรูปแบบ
14.00 - 16.00 น.สนทนาธรรมกับคุณหมอณัฏฐ์
16.00 - 16.30 น.พักดื่มน้ำชา – กาแฟ
16.30 - 18.00 น.เดินหรือวิ่ง เจริญสติ
18.00 – 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 19.30 น. ทำวัตรเย็น
19.30 แยกปฏิบัติ ปฏิบัติในรูปแบบ และพักผ่อน
 
วันสุดท้าย – วันอาทิตย์
06.30 – 07.00 น.ทำวัตรเช้า
07.00 – 08.00 น.เจริญสติตามอ้ธยาศัย
08.00 – 08.30 น.รับประทานอาหาร
08.30 – 09.00 น.เก็บของ คืนกุญแจ
09.00 – 10.00 น.ฟังธรรมไลฟ์สด ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชโช
10.00 – 12.00 น. สนทนาธรรมกับคุณหมอณัฏฐ์
12.00 น.เดินทางกลับ กฟผ.

ระเบียบและกติกาในการอบรม
1. ตั้งจิตว่าไปเพื่อการศึกษาการเจริญภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4
2. ในระหว่างการอบรม งดการพูดคุยกันเอง งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และงดการสอบถามช่วงวิทยากรพัก
3. การแต่งกาย เสื้อขาว กางเกงขายาวสีสุภาพ นั่งสบาย เช่น กางเกงวอร์ม
4. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว ยาทากันยุง
5. ผู้ที่ประสงค์ถือศีล 8 กรุณาเตรียมถุงนอนมาเอง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 สิงหาคม 2563