ลงทะเบียนหลักสูตร

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


ธรรมเทศนา โครงการครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้กายใจ (9 -11 ต.ค. 58)

ธรรมเทศนา โครงการครอบครัวอบอุ่นเรียนรู้กายใจ (11-13 ต.ค. 56)

โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม หลักสูตร “การเจริญสติในชีวิตประจำวัน” รุ่นที่1/2565

กิจกรรมพัฒนาจิต ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. รับสมัครพนักงานและผู้สนใจไปปฏิบัติธรรม
หลักสูตร "การเจริญสติในชีวิตประจำวัน"
ตามหลักธรรมคำสอนของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยพักภาวนา ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ.


   วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เปิดรับสมัครวันที่  18 – 22 กรกฏาคม 2565

(กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ตามคำสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    จำนวน 40 คน

3. คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม
    ก. เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร
    ข. ถือศีล 5 เป็นนิจ
    ค. ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ง. มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอน
    จ. เป็นพนักงาน กฟผ./อดีตพนักงาน กฟผ./หรือเป็นผู้สนใจที่ไม่ได้เข้าคอร์สเจริญสติกับหลวงพ่อปราโมทย์ ไม่ว่าจัดโดยกลุ่มใดในปี 2564 และ 2565
    ฉ. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
    ช. มีอายุระหว่าง 18-70 ปี
    ซ. ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 3 เข็ม
    ฌ. มีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อก่อนเข้าอบรมไม่เกิน 72 ชั่วโมง

    โปรดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอบรม
    ฟังพระธรรมเทศนา หรืออ่านหนังสือธรรมะของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดย Download ไฟล์ที่
    http://www.dhamma.com/thdownloads หรือ รับ CD หรือหนังสือ ที่จุดบริการสื่อธรรม

4. การเข้าร่วมกิจกรรม
4.1  สมัครทางเว็บไซต์http://mdc.egat.co.th/Detail4Days.aspx
4.2  หากต้องการยกเลิกการสมัคร โปรดแจ้งที่คุณใกล้รุ่ง โสฬศ
4.3   ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเข้าอบรม ทาง e-mail ที่แจ้งไว้ในข้อมูลการรับสมัคร

5. ค่าใช้จ่าย
5.1  สมทบค่าอาหารท่านละ 1,500 บาท หรือ 1,000 บาท สำหรับผู้ไม่รับประทานอาหารเย็น
5.2  หากต้องการพักเดี่ยว ในกรณีที่ห้องพักเพียงพอ โปรดสบทบค่าที่พัก 750 บาท


กรณีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
     คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาจิต ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. email:mdc@egat.co.th
     คุณใกล้รุ่ง โสฬศ   โทร 062-554-6295   LineID: aaeklairung
     คุณณัฐธิชา มะโน   โทร 061-613-3722   email: natthicha.m@egat.co.th


กำหนดการในระหว่างการเข้าอบรม
(กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
วันแรก – วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
08.30 – 10.30 น.เดินทางไปศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง
10.30 - 11.00 น.จัดของเข้าที่พัก
11.00 – 11.15 น.แนะนำข้อปฏิบัติธรรมร่วมกัน
11.15 – 11.45 น.ฟังธรรม ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช จากวิดีโอ
11.45 – 12.45 น.รับประทานอาหาร
12.45 – 14.00 น.เจริญสติ ปฏิบัติในรูปแบบ
14.00 – 15.30 น.ฟังธรรมจากพระอาจารย์กฤช นิมมโล
15.30 – 16.00 น.พักดื่มน้ำชา – กาแฟ
16.00 – 18.00 น.กิจกรรมฝึกสติ
18.00 – 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 19.30 น. ทำวัตรเย็น
19.30 น.แยกปฏิบัติ ปฏิบัติในรูปแบบ และ พักผ่อน
วันที่สองและสาม – 12 - 13 สิงหาคม 2565
06.30 – 07.00 น.ทำวัตรเช้า
07.00 – 08.00 น.ธรรมยาตรา
08.00 – 09.00 น.รับประทานอาหาร
09.00 – 10.00 น.ฟังธรรมจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วันศุกร์จากวิดีโอ วันเสาร์จากไลฟ์สด
10.00 – 10.30 น.พักดื่มน้ำชา - กาแฟ
10.30 – 11.30 น.กิจกรรมฝึกสติ โยคะ
11.30 – 12.00 น.เจริญสติ ปฏิบัติในรูปแบบ
12.00 – 13.30 น.รับประทานอาหาร
13.30 – 14.30 น.เจริญสติ ปฏิบัติในรูปแบบ
14.30 – 16.00 น.สนทนาธรรมกับคุณหมอณัฎฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
16.00 – 16.30 น.พักดื่มน้ำชา – กาแฟ
16.30 – 18.00 น.เดินหรือวิ่ง เจริญสติ
18.00 – 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 19.30 น. ทำวัตรเย็น
19.30 – 21.00 น.สนทนาธรรมกับคุณหมอณัฏฐ์ (วันอาทิตย์)
21.00 น.แยกปฏิบัติ ปฏิบัติในรูปแบบ และ พักผ่อน
วันสุดท้าย – วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565
06.00 – 06.30 น.ทำวัตรเช้า
06.30 – 07.30 น.ธรรมยาตรา
07.30 – 08.30 น.รับประทานอาหาร
08.30 – 10.00 น. สนทนาสรุปกิจกรรม คืนกุญแจห้องพัก
10.00 – 12.00 น.เดินทางกลับ กฟผ.
* หมายเหตุ   18.00 – 19.00 น. ปิดวาจา (ทุกวัน)


ระเบียบและกติกาในการอบรม
1. ตั้งจิตว่าไปเพื่อการศึกษาการเจริญภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4
2. ในระหว่างการอบรม งดการพูดคุยกันเอง งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และงดการสอบถามช่วงวิทยากรพัก
3. การแต่งกาย เสื้อขาว กางเกงขายาวสีสุภาพ นั่งสบาย เช่นกางเกงวอร์ม
4. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว ยาทากันยุง
5. ผู้ที่ประสงค์ถือศีล 8 กรุณาเตรียมถุงนอนมาเอง